Haber

Yeni Konut Finansmanı Programına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda.

Yeni Konut Finansmanı Programına İlişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ilk sayısı kabul edildi.

Önerge ile Yeni Konut Finansman Programı’nın genel çerçevesi belirleniyor, katkı paylarının sona ermesi ve cezai kararlar düzenleniyor.

Buna göre, gerçek kişilerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak için taksitlendirme yapılacaktır. Bunun için Cumhurbaşkanınca belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak. Bir yıl içinde kullandırılabilecek konut finansmanının toplam anapara tutarı ise 220 milyar lirayı geçemeyecek.

Daha önce satışı yapılmamış ve müteahhitlerin mülkiyetinde olan projelerden ve inşaatı başlamayan veya inşaatı devam eden projelerden konut alacaklara katkı payı verilecek. Henüz başlamamış veya yapımı devam eden konut projelerinde mülkiyeti müteahhitlere devredilecek konutlar için sağlanacak finansman da bu kapsamda ödenecek. Gayrimenkul geliştiricileri ve arsa payları karşılığında inşaat sözleşmesi çevresinde arsa payı sahipleri de müteahhit olarak kabul edilecek.

katkılar; Ödeme gücü ve talep katkısı yeterli bankalarca tahsil edilen gerçek kişilere konut finansmanı sağlanacaktır.

Gerçek kişinin ilk üç yıldaki hane gelirinin yüzde 30’unu aşan finansman taksit tutarı, bu amaçla Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek planından katkı olarak aktarılacak. Cumhurbaşkanı, yüzde 30 ile yüzde 50 arasındaki oranı belirlemeye ve 3 yıllık süreyi bir yıla indirmeye yetkili olacak.

Konutun satış bedeli üzerinden yüzde 5 oranında katkı payı, müteahhidin hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalardaki vadesiz hesaplara aktarılacak. Bu tutarlar bir yıla kadar olan finansman taksitlerinin ödenmesinde kullanılacaktır. Başkan tarafından belirlenecek yol ve esaslar çerçevesinde; Bu bedelin bir kısmı veya tamamı finansman anapara bedelinden peşin olarak düşülebilir ve bir yıllık süre üç yıla kadar uzatılabilir. Tahsil edilen bedel hiçbir şekilde yüklenici tarafından geri talep edilemez.

Katkıların geri ödenmesi

Yönetmeliğe göre, görevlendirilen kamu bankası, içinde bulunulan aya ait toplam katkı payını özet liste halinde her ayın ilk beş iş günü içinde Bakanlığa bildirir. Bakanlık, talep edilen katkı payını tebliğ edilen ayın 15’ini takip eden ilk iş günü bankaya havale eder. Bu katkının transfer günü ve finansmanın taksit ödemeleri aynı gün bankalar tarafından belirlenecektir.

Katkı paylarının geri ödeme tutarları, geri ödemeler başlayana kadar finansmanın faiz oranı üzerinden kolay faiz yöntemi ile hesaplanacaktır. Bankaların geri ödeme bedellerini hak sahiplerine rücu etme haklarını kullanmaları halinde, geri ödemelerin başlamasından sonra herhangi bir ek faiz uygulanmayacaktır.

Geri ödemelerin hak sahipleri tarafından yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, finansmanı sağlayan bankalar, Bakanlığa tam ve zamanında havale yapmaktan sorumlu olacak. Finansmanı sağlayan bankalarca geri ödemelerin tam ve zamanında yapılmaması durumunda katkı payı geri ödemeleri ilgili vergi dairesince finansmanı sağlayan bankadan hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. Bu kapsamda, finansmanlara ilişkin icra takibine başlanması halinde hesaplanacak geri ödemeler, icra takibinin başlamasından itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığa verilmek üzere belirlenen bankaya havale edilir. finansman sağlayan bankalardır.

Taksit bedeli hane gelirinin yüzde 30’unu aşan ancak finansman katkısından yararlanmak istemeyenler için oluşturulacak geri ödeme planında, ilgili ayda alınacak anapara ve faiz/kar payı bedeli makbuz tutarına eklenebilir. kalan anapara ertelenir.

Bu finansmanların vadesinden önce kapatılmasının talep edilmesi halinde diğer mevzuatta belirtilen kapatma koşullarına ek olarak ertelenmiş anapara ve faiz/kar payı tutarları varsa tamamı ödenerek kapatılabilir. Bu hesaplama yöntemine ilişkin diğer kanunlardaki yasaklayıcı ve kısıtlayıcı kararlar uygulanmaz.

Taşınmaz 5 yıl süreli ve devredilemez

Edinilen taşınmazlar, finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine, kayıt dışı edinim halleri dışında, finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devredilemez ve satış vaadinde zikredilemez.

Borçlunun temerrüdü nedeniyle icra takibine başlanması halinde, bölünme temlik ve satış vaadine tabi olmayacak ve finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine sona erecektir.

Sağlanacak finansmana konu konut için düzenlenen değerleme raporunun gerçeğe aykırı veya gerçeğe aykırı olması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu’na göre raporu hazırlayan gayrimenkul değerleme uzmanı veya gayrimenkul değerleme firması hakkında idari para cezası uygulanacak. Piyasalar Kanunu, fiyatlar 10 kat artırılarak uygulanacaktır. Bu bedel, finansmana konu konutun satış bedelinin yüzde onundan az olamaz.

Konut finansmanını sağlayan banka, aktarılacak katkı payına hak sahipliğinin tespiti ile katkı payının doğru ve tam olarak hesaplanmasından ibraz edilen belgeler çerçevesinde sorumlu olacaktır.

Katkı paylarından yararlanacak gerçek kişilerin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun tespiti halinde; Yapılan katkılar geri alınacak ve kullanılan finansman tutarının yüzde 5’i oranında idari para cezası uygulanacaktır.

Müteahhitlere yalan veya yanıltıcı beyanda bulunduklarının tespiti halinde finansmana konu konutun beyan edilen satış bedelinin yüzde 25’i oranında idari para cezası uygulanacak.

Bankaların sağlayacağı finansmanın fiyatı, vadesi, faiz oranı/kar payı, finanse edilecek konutların azami satış fiyatı, katkılardan yararlanacak gerçek kişilerin kapsamı; konut sahipliği, hane geliri, hane geliri artış katsayısı ve hanedeki diğer bireylerin konut sahipliği gibi konuların belirlenmesi ve finansman niteliklerinin iller bazında farklılaştırılması, aktarılacak kaynağın katkı payı olarak kullanılması, katkı payının sona erdirilmesi, katkı paylarının geri ödenmesine, katkı paylarının faizinin hesaplanma şekline, bu ödemelerin vadelerine, toplu ödeme konularının vadesinden önce ödenmesine ilişkin hususları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. uygulama ve kontrolün yöntem ve esasları, uygulamaya ilişkin doğabilecek tereddütlerin giderilmesi ve yürütülecek süreçlerle ilgili diğer hususların belirlenmesi.

Bu kapsamdaki konut finansmanı 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullanılabilecek olup, bu süreyi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacaktır.

“Bu sistem değişmeli”

Teklifin tamamı hakkında İYİ Parti Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, görüşülen kanun teklifinin madde fıkralarında Cumhurbaşkanı’na 6 kez yetki verildiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı neredeyse her şeye olduğu gibi hükmedecek. dilerse, bu yasaya gerek var mıydı?” dedim.

Nuhoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında aşağılayıcı sözler kullandığını savunarak, “Milletimiz adına bunları kabul etmiyoruz ve şiddetle karşı çıkıyoruz. Dolayısıyla bu sistemin mutlaka değişmesi gerekiyor” dedi. görüşünü savundu.

AK Parti Küme Başkan Yardımcısı Yılmaz Tunç ise Nuhoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerinin kabul edilmeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye’nin 5 yıllık bir istikrar sürecine ulaştığını kaydeden Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasamıza göre devletin birliğini, milletin birlik ve bütünlüğünü temsil eder ve bu bağlamda Anayasa’dan aldığı yetkileri kullanmakta olup, icraatları tüm dünyanın gözü önündedir. “Hep büyük yatırımların açılışları, sonrasında kabinenin milletimize verdiği haberler ve dış politikadaki başarısı tüm dünya tarafından kabul görüyor. Birleşmiş Milletlerin takdir ettiği ve teşekkür ettiği bir lider konumundadır. Onun için biz bu şartları kabul etmiyoruz ve seçim sandığına gelince yine milletimiz kararını verecektir.”

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, yıllar içinde artan konut ihtiyacına karşılık yapı ruhsat sayılarında yaşanan daralmanın arz talep dengesini bozduğuna dikkat çekerek, “Kaynak bulmanın insan haklarının bir gereği olduğuna inanıyoruz. herkesin insanca yaşayabileceği bir ev.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devlet yönetimindeki ikiliğin sona erdiğini belirten Kalaycı, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile siyasi istikrar kurumsallaştı, koalisyonlar dönemi sona erdi, hükümet krizleri sona erdi, karar süreçlerindeki darboğazlar ortadan kalktı. Devlet idaresinde daha doğru, uyumlu, hızlı ve aktif karar alma imkanları ve sistemleri devreye sokuldu.” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük konut krizinin yaşandığını iddia etti.

Paylan, konut fiyatlarının 2 yılda 500 bin liradan 3 milyon liraya çıktığını söyleyerek, “Peki bu konuda hükümet ne yapıyor? Sadece izliyor.” eleştirisini yaptı.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, hükümetin ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşları değil, müteahhitleri desteklediğini öne sürerek, “Kanun teklifinin özüne bakacak olursak müteahhidin elinde olan apartman daireleri, değil, müteahhidi desteklediği açıkça ortada görünüyor.” dedim.

Teklifin 1’inci maddesinin kabul edilmesinin ardından toplantının ortasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısı Süreyya Sadi Bilgiç verdi. Aradan sonra yönetim kurulunun yerini almaması üzerine Bilgiç yarın saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıyı kapattı.

persembe-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler